Preview ng Stunt Coordinator ng Treadstone 2 Mga Pangunahing Pakikipag-away sa Episode 8

Talakayin ng Buster Reeves ang koreograpikong likuran sa likuran.